56. zenbakia · 2005 (3)

Europar Batasuna: egungo hizkuntza-politikaren azterketa eta etorkizunerako proposamena

Itsaso Ezenarro
“El monolingüe tendeix a creure en una identificació entre la realitat i la seva expressió verbal i, per tant, tendeix a un pensament absolut i absolutista, mentre que el que está acostumat a utilitzar diverses llengües i a moure`s entre diferents cultures accepta amb més facilitat les diferències i les ambigüitats. Per tant, si hem renunciat a construir una Europa de moden únic, una Europa uniforme […] i ens hem decantat pel respecte a la varietat i a la llibertat, podem concloure que ens hem decantat al mateix temps per una Europa de billingües i fins i tot, per què no dir-ho?, de mestissos”.** Miquel Siguan