32. zenbakia · 1999 (1)

Donostiako euskararen normalizaziorako plan orokorra (DENPO)

Inazio Agirre
AURKIBIDEA Sarrera Planaren zergatia. Planaren ezaugarriak. Planaren helburua. Planaren hipotesi estrategikoa, ardatzak eta oinarriak. Planaren metodologia. Planaren burutzapena. Euskararen egoera Donostian. 8.1. Datu soziolinguistikoak 8.2. AMIA matriza. Helburuak, ekimenerako jarraibideak eta aurrenetsitako ekintzen laburpena. Zenbait kontsiderazio. Aurrera begira. 1.Sarrera Plangintzarik gabe ez da helbururik, ezta jarraitzeko norabiderik ere.